Οργάνωση – Διοίκηση

Νομική Υπόσταση

Η ΧΕΝ Αθηνών είναι Σωματείο. Ιδρύθηκε το 1923 με την υπ΄ αριθμ. 2887/10-11-1923 απόφαση. Η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της έγινε το 1971 (αριθμ. απόφασης 1067/18-06-1971). Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ΧΕΝ Ελλάδος με την οποία συνεργάζεται στενά για την επίτευξη των κοινών τους στόχων.

Διοίκηση

Το Σωματείο διοικείται από δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Η θητεία των μελών είναι τετραετής και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώνεται κάθε χρόνο κατά το 1/3.

Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος έχουν τα εθελοντικά και τα επαγγελματικά στελέχη της ΧΕΝ Αθηνών.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2015 – 2016

Πρόεδρος : Πέτρου Ελένη
Αντιπρόεδρος Α’ : Καρατζά Αλεξάνδρα
Αντιπρόεδρος Β’ : Πέτρου Δροσούλα
Γραμματέας : Μποζώνη Θένη
Μέλη : Αλεξοπούλου Ιωάννα
  Λαζαρίδη Ελένη
  Λουκίδη Βασιλική
  Μποσταντζόγλου Εριφίλη
  Παναγάκη Γεωργία
  Παναγιωτάκου Σταυρούλα
  Φρούμκιν Σουζάνα
  Χαβάτζα Ιουλία

Μέλη και Στελέχη

Μέλος της ΧΕΝ είναι κάθε γυναίκα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα ή να εργαστεί εθελοντικά για τους σκοπούς της Οργάνωσης.

Στέλεχος της ΧΕΝ είναι κάθε γυναίκα που εργάζεται εθελοντικά ή επαγγελματικά στη ΧΕΝ, γνωρίζει καλά και κατανοεί την Οργάνωση σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, αποδέχεται τις αρχές, τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις μεθόδους εργασίας της και έχει αποκτήσει αυξημένη εμπειρία, αναλαμβάνοντας ειδικότερες ευθύνες.

Πόροι

Οι πόροι της ΧΕΝ Αθηνών προέρχονται από τις συνδρομές των μελών της και από δωρεές.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

MENU

ΧΡΩΜΑ